» »

Як написати бізнес планБізнес-план - основа будь-якого серйозного ділового проекту. Логіка документа має бути продиктована його основними функціями: бути засобом розробки нової бізнес-ідеї, інструментом ефективного управління підприємством і важливим документом для отримання інвестицій. При підготовці бізнес-плану рекомендується дотримуватися усталеної структури, яка відповідає вимогам російських і міжнародних стандартів.

Як написати бізнес план

Перші одна-дві сторінки бізнес-плану - резюме. Вкажіть повна назва компанії - ініціатора проекту, фізичну адресу, телефон, факс, адресу електронної пошти. Опишіть підприємство, його специфіку та дайте коротку характеристику управлінському персоналу. Визначте цілі підприємства в цілому і цілі розробки даного бізнес-плану. Оцініть кон'юнктуру ринку та місце компанії в ситуації, що склалася. Викладіть суть нового проекту, опишіть очікувані результати і відзначте фактори ризику. Вкажіть вартість проекту, обсяг власних коштів і потреба в додатковому фінансуванні. Обгрунтуйте гарантії з повернення кредиту.

Опишіть підприємство і галузь, в якій воно працює. Вкажіть організаційно-правову форму, юридичну та поштову адресу, дату утворення, засновників, розмір статутного капіталу. Викладіть відомості про організаційну структуру, керівниках (посади, ПІБ, короткі анкетні дані) і персоналі. Охарактеризуйте фінансові та матеріальні ресурси (капітал, будівлі та споруди, об'єкти незавершеного будівництва і т.д.) і поточний фінансовий стан компанії. Покажіть спеціалізацію організації, обсяги продукції та обсяги споживання. Дайте аналіз якості продукції та послуг, технологічного рівня, кваліфікації співробітників. Оцініть стан галузі та тенденції її розвитку, перерахуйте основних конкурентів і споживачів.

Важливий розділ - опис продукції. Дайте характеристику випускається виробам і їх споживчими властивостями. Відзначте функціональне призначення, показники технологічності, відповідність стандартам, вартість, можливості подальшого вдосконалення.

У плані маркетингу дайте оцінку ринковим можливостям підприємства - величину і структуру поточного і прогнозованого попиту. Опишіть основних учасників ринку - конкурентів, їх продукцію та свої конкурентні переваги. Покажіть фактори, що забезпечують успіх на ринку (краще задоволення потреб покупців, регулярність поставок продукції, сильний кадровий склад і т.д.). Опишіть цінову політику. Покажіть, як формується план збуту продукції підприємства в цілому і в рамках проекту (канали розподілу, умови оплати, величина запасів, ін.)

Виробничий план. У цьому розділі опишіть забезпеченість проекту виробничими потужностями. Важливо вказати обсяги споживаного сировини, енергії, внутрішніх і зовнішніх перевезень і т.д. і на основі цих даних проаналізувати виробничі витрати.

Організаційний план. У даному розділі опишіть концепцію і структуру управління проектом в рамках організаційної структури підприємства. Дайте уявлення про основні підрозділах, взаємодії між собою, розподіл обов'язків у групі управління.

Фінансовий план. У цьому розділі розмістіть звіт про прибутки і збитки, дані балансу та звіту про рух грошових коштів. На основі цієї інформації проведіть аналіз фінансових ресурсів і можливостей фінансування проекту. Наведіть суми власного і позикового капіталу із зазначенням терміну окупності проекту. Для оцінки ефективності інвестицій розрахуйте індекс прибутковості.

Дайте аналіз ризиків - ймовірності несприятливих обставин (затримка платежів, збої в постачанні сировини, інфляція і т.д.). Вкажіть заходи щодо їх мінімізації.

Заключний розділ бізнес-плану - висновки. Зробіть висновок про можливості реалізації вашої бізнес-ідеї.

Автор: Максим Привалов
Рекомендуємо почитати:
Коментарі: